Comodo Internet Security 5.5 ไฟร์วอลล์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

Advertisement

Comodo Internet Security 5.5 ไฟร์วอลล์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณComodo Internet Security 5.5 – เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นไฟร์วอลล์ หรือโปรแกรมป้องกันภัยจากการท่องอินเตอร์เน็ตของคุณ เพื่อไม่ให้มีพวกโปรแกรมที่เขาเรียกว่า “หนอน” มาฝังตัวในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อที่จะขโมยข้อมูลสำคัญ หรือทำการอื่น ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุน โดยหลักการทำงานของโปรแกรมนี้จะคอยตรวจสอบเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่คุณได้เข้าว่ามันมีข้อมูลใด ๆ ที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นภัยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ จากนั้นมันก็อาจจะบล็อกการเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ ทั้งนี้การที่โปรแกรม Comodo Internet Security 5.5 จะทำการบล็อกข้อมูลใด ๆ ก็ขึ้นอยู่กับการต้องค่าของผู้ใช้ด้วย ว่าต้องการให้ได้ความปลอยภัยมากน้อยเพียงใด

คุณสมบัติของโปรแกรม Comodo Internet Security 5.5

*เป็นโปรแกรมที่บรรณาธิการของนิตยาสาร PC Magazine Online แนะนำ
*โปรแกรม Comodo Internet Security 5.5 จะสามารถป้องกันการโจมตีทั้งจากภายในและภายนอก
*สามารถบล็อกการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่จะนำไปสู่โปรแกรมโทรจันที่เป็นอันตราย
*ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการถูกโจรกรรม
*เป็นโปรแกรมที่สามารถรักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ได้อย่างครอบคุม ทั้ง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเครือข่าย

Comodo Internet Security 5.5

Developer: Comodo/comodogroup.com
License: Freeware
size: 34.7 MB
OS:Windows XP / 2003 / Vista / Windows7
Download Comodo Internet Security 5.5


Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>