Archives: Comodo Internet Security

Comodo Internet Security 5.5 ไฟร์วอลล์สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

Comodo Internet Security 5.5 – เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นไฟร์วอลล์ หรือโปรแกรมป้องกันภัยจากการท่องอินเตอร์เน็ตของคุณ เพื่อไม่ให้มีพวกโปรแกรมที่เขาเรียกว่า “หนอน” มาฝังตัวในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อที่จะขโมยข้อมูลสำคัญ หรือทำการอื่น ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุน โดยหลักการทำงานของโปรแกรมนี้จะคอยตรวจสอบเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่คุณได้เข้าว่ามันมีข้อมูลใด ๆ ที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นภัยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ จากนั้นมันก็อาจจะบล็อกการเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ ทั้งนี้การที่โปรแกรม Comodo Internet Security 5.5 จะทำการบล็อกข้อมูลใด ๆ ก็ขึ้นอยู่กับการต้องค่าของผู้ใช้ด้วย ว่าต้องการให้ได้ความปลอยภัยมากน้อยเพียงใด


Comodo Internet Security โปรแกรมไฟล์วอล(Firewalls)จาก Comodo Inc

Comodo Internet Security:สำหรับโปรแกรมนี้ จะช่วยให้คุณเข้าเล่นอินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น ก็เปลียบเสมือนว่าโปรแกรม Comodo Internet Security นี้ปแนแอนตี้ไวรัสให้เครื่อคอมพิวเตอร์คุณเมื่อยามคุณเข้าเล่นอินเตอร์เน็ต คุณก็มีโอกาสน้อยลงในการที่เครื่องคอมคุณติดไวรัสที่มาจากอินเตอร์เน็ต